BLOG
|
15.03.2021

Efficiënte geluidsisolatie in gebouwen

De eisen voor geluidsisolatie in gebouwen zijn tegenwoordig strenger dan dat dat nog voor enkele jaren het geval was. Het is bewezen dat lawaai schadelijk is voor rust en levenskwaliteit. Doeltreffende geluidsisolatie en -absorptie geeft gebouwen een meerwaarde, verhoogt de productiviteit en het welzijn van de gebruikers en vermindert stress gerelateerde gezondheidsrisico's. Daarom moet al in een vroeg stadium rekening worden gehouden met het beperken van geluidsoverlast, met name voor werkruimtes en kamers die speciale bescherming verdienen.

Wat is geluid?

In fysische zin bestaat geluid uit trillingen of golven in een elastisch medium waarvan de frequentie in het hoorbare bereik ligt. Deze trillingen kunnen zich in de lucht bevinden (luchtgeluid) of in vaste stoffen, bijvoorbeeld in metselwerk (structuurgeluid). Wat wordt gemeten is het geluidsdrukniveau, d.w.z. de intensiteit van het geluid, en niet het geluid zelf, aangezien geluid niet rechtstreeks kan worden gemeten. De meeteenheid voor geluidsdruk is de decibel (dB). De frequentie is het aantal geluidsgolven per seconde, uitgedrukt in hertz (Hz). Eén hertz is gelijk aan één trilling per seconde. Het is belangrijk op te merken dat alle geluiden zijn opgebouwd uit geluidsgolven die worden gedefinieerd door hun golflengte (1/gl = frequentie) en amplitude, de grootte van de golf. De mens kan frequenties horen van ongeveer 16 Hz (lage tonen) tot ongeveer 16.000 Hz (hoge tonen).

Frequenz_Schallschutz

In de bouwnijverheid zijn frequenties van 100 Hz tot 5.000 Hz van belang. Voor geluidsmeting in gebouwen wordt een frequentiewegingsfilter gebruikt dat een verband legt tussen het geluidsdrukniveau en het waargenomen geluidsvolume. Dit staat bekend als een A-filter dat het geluidsdrukniveau in een bepaald frequentiegebied corrigeert en hoge en lage frequenties dempt.

Op die manier kan de menselijke waarneming van het geluidsdrukniveau worden omgezet in een geluidsniveau uitgedrukt in de maateenheid dB(A). Afhankelijk van de frequentie neemt het menselijk oor tonen met dezelfde geluidsdruk als verschillende volumes waar. In woongebouwen en hotels worden geluiden als storend beschouwd vanaf een volume van >30 dB(A).

Storende factoren in gebouwen: contactgeluid en luchtgeluid

Lawaai in gebouwen wordt vaak veroorzaakt door technische infrastructuur zoals waterleidingen en rioleringen die slecht of onvoldoende geïsoleerd zijn. In de technische installaties van een gebouw moet met bepaalde zaken rekening worden gehouden om het geluidsniveau zo laag mogelijk te houden. Zowel contactgeluid als luchtgeluid zijn relevant voor sanitaire installaties.

Luchtgeluid ontstaat wanneer het geluid zich rechtstreeks in de lucht van de opstellingsruimte voortplant en zo tegen de voorliggende wand botst. Het menselijk oor kan dit soort geluid waarnemen.

 

Bij contactgeluid plant het geluid zich voort via bevestigingspunten zoals leidingsteunen. Mensen kunnen contactgeluid niet horen, maar registreren het wel fysiek en worden erdoor gestoord. Geluidweerkaatsing van muren en vloeren zet contactgeluid om in luchtgeluid.

Beide soorten geluid kunnen door water worden veroorzaakt, bijvoorbeeld wanneer het door verticale buizen naar beneden stroomt (valgeluiden), een bocht raakt (contactgeluiden) of gewoon door buizen stroomt (stromingsgeluiden). Beide soorten geluid kunnen doeltreffend worden verminderd door beschermende maatregelen, zoals geluidsisolerende bekleding.

Luftschall_Schallschutz
Koerperschall_Schallschutz

Verlaging van het geluidsniveau zichtbaar maken

Om deze vermindering zichtbaar uit te drukken, wordt de A-geluidsniveau vermindering in dB(A) gebruikt als de definitieve maatstaf voor geluidsvermindering zoals waargenomen door het menselijk oor. Het heeft alleen betrekking op het geluidsspectrum dat voor de meting wordt gebruikt. Een andere maatstaf is het frequentie-afhankelijke “demping door insluiting” (insertion attenuation, zie onderstaande grafiek). Dit kan worden weergegeven als een diagram dat de vermindering weergeeft van het geluidsniveau van de installatie (luchtgeluid) door een leidingbekleding die het contactgeluid isoleert, vergeleken met het ontbreken van een dergelijke bekleding. Deze demping is frequentie-afhankelijk. Dat betekent dat verschillende installatievarianten, bijvoorbeeld buizen die onder pleisterwerk lopen, een enorme invloed hebben op de waarde ervan. Voor de evaluatie van de geluidsreductie van bouwproducten zijn gegevens nodig over zowel deze genoemde demping als de reductie van het A-geluidsniveau.

Einfuegungsdämmass_Schallschutz

Welke wettelijke voorschriften en normen zijn van toepassing op geluid in nieuwbouw?

In Nederland worden er via het Bouwbesluit eisen gesteld aan de geluidbelasting welke maximaal wordt toegestaan. Enerzijds is er onder Hoofstuk 3 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van gezondheid de paragraaf 3.2 opgenomen: bescherming tegen geluid van installaties, nieuwbouw. Daarin is de grenswaarde voor woonfunctie bepaald op 30 dB. Daarnaast speelt paragraaf 3.3, beperking van galm, nieuwbouw nog een rol daar bij een te hoge nagalmtijd het geluidniveau veroorzaakt door installaties en /of geluiden in hemelwater of riool afvoeringen, kan worden versterkt.

Plan geluidsisolatie vroegtijdig

Kaimann producten kunnen voor twee soorten geluiddemping worden gebruikt: geluidsabsorptie en geluidsisolatie. Bij geluidsabsorptie wordt de geluidsenergie gereduceerd, meestal door omzetting in warmte; bij geluidsisolatie wordt de voortplanting van lucht- en structuurgeluid door een barrière verhinderd.

Kaivenience levert een belangrijke bijdrage aan de geluidsisolatie van riolerings-, afvalwater- en regenwaterleidingen en aan het voldoen aan technische eisen. Toegepast op kunststof- of metalen leidingen voorkomt Kaivenience de overdracht van trillingen door constructies en dempt het ook luchtgeluid. Bij een waterdebiet van 2 l/s in een licht rioleringssysteem van kunststof bereikt Kaivenience een niveauverlaging tot 15 dB(A) in de installatieruimte en tot 18 dB(A) in de ruimte achter de installatiewand.

Kaivenience AB Kaivenience AB-ALU

Kaimann_Schallschutz_Produkte

Kaiflex ST wordt gebruikt in koel- en airconditioningsystemen voor het isoleren van leidingen en luchtkanalen in drukbezochte openbare en commerciële gebouwen zoals luchthavens, grote kantoorcomplexen, hotels, alsook in woongebouwen, industriële installaties en de scheepsbouw. Kaiflex ST voorkomt niet alleen condensatie en bespaart energie, maar heeft ook een akoestische functie: het absorbeert geluid en dempt de trillingen van de kanaalwand.

Kaiflex ST