BLOG
|
19.06.2018

Säker vid brand. Hygienisk i vardagen.

Vid användning av byggmaterial i fackmedicinska inrättningar som sjukhus, specialistkliniker samt i senior- och vårdhem gäller särskilt höga krav på hygien och brandskydd.

Sjukdomar får inte överföras, vid brand måste evakueringen utföras smidigt och utan personskada. Dessa och andra höga krav ställs emellertid på den tekniska isoleringen av dricks- och varmvattenrör samt luftkonditionering och luftkanaler. Men vad bör övervägas i detalj för planerare, isolerare och operatörer?

 

Brandskydd

Brandskydd är särskilt viktigt på sjukhus och vårdinrättningar: Medan i andra offentliga inrättningar kan boende i byggnaden själva sätta sig i säkerhet på egen hand, men många patienter är beroende av hjälp av sina medmänniskor på grund av deras partiella rörelseförmåga. Detta leder slutligen till en längre evakueringstid. För att även i detta fall säkerställa högsta möjliga personsäkerhet, måste evakueringstiden maximeras och rökutvecklingen i flyktvägarna minimeras.

Fluchtweg_wenig_Rauch

För den delen är brandskyddslösningar från Kaimann livräddare. Tack vare den nya KaiCene-teknologin uppfyller det beprövade isoleringsmaterialet Kaiflex KKplus med sina brandklasser s1 och s2 högsta europeiska rökföreskrifter. I händelse av brand är detta knappast brandfarligt, droppar inte ut och garanterar en låg / begränsad rökutveckling. Flyktvägarna förblir väl synliga och risken för förgiftning minskar avsevärt.

För att möjliggöra en kortvarig evakuering inom ett etage, måste det delas in i minst två brandavsnitt. Värme- och kylisolering av luftkanaler och rör, som vanligtvis bärs av väggar och tak och sträcker sig därför genom båda brandsektionerna, måste förhindra att elden inklusive värme, rök och rökgaser från öppningarna i den andra sektionen överlappar varandra - isoleringen måste därför själv fungera som brandbarriär.

Redan vår standardprodukt Kaiflex KKplus s3 uppfyller i kombination med brandskyddsmattan Kaiflex Pyrostar brandskyddsklass R90. Kaiflex KKplus s1 plattor gäller tack vare INCERAM-Cladding däremot som ett ”aktivt brandskydd“. Båda produkterna expanderar vid brand och säkerställer att rök och brand inte sprids till intilliggande rum.

Skydd mot sjukdomsalstrare

Medan sjukdomsalstrare som t.ex. legionella bakterier i dricksvatten redan hotar friska människor, kan det leda till allvarliga konsekvenser hos redan immunsvaga patienter. För att aktivt kunna motverka detta, måste förutom begränsning av vattendegenerering även strukturella åtgärder vidtas och regelbundna undersökningar av dricksvattnet.

legionellen

För att bibehålla dricksvattenkvaliteten får temperaturen i kallvattenledningarna inte stiga över 25 °C, och i varmvattenledningarna inte under 60 °C. För att säkerställa detta bör ledningar för kallt dricksvatten utan lämplig isolering inte löpa vid sidan av värmekällor, t.ex. vid varmluftsledningar. Omvänt måste varmvattenledningar skyddas mot effekterna av kylpåverkan. En effektiv isolering är därför avgörande. Detta är speciellt fallet när dessa ledningar måste passera genom en gemensam försörjningskanal av strukturella skäl. Med en värmeledningsförmåga på λϑ = 0,038 W/(m·K) (s1 slang/platta och s2 platta) och λϑ = 0,033 W/(m·K) (s2 slang) kan de temperaturer som definieras ovan för varmt och kallt vatten på ett tillförlitligt sätt upprätthållas och bildning av legionella bakterier kan förebyggas.

Mer information hittar du i vår special „Tapvatten – är det rent på riktigt?”.

Energieffektivitet

Den ringe varmeledeevne er ikke kun fordelagtig for sundheden. Med Kaiflex Kaiflex KKplus s1/s2 kan brandsikring og energieffektivitet også kombineres optimalt med hinanden.

Aircondition- og luftkanaler samt -rør løber ofte flere hundrede meter gennem hele bygningen. Hvis disse er dårligt eller slet ikke isoleret hele vejen, opstår der umådeligt høje energitab før den kolde eller varme luft overhovedet når frem til målet. Dette indvirker negativt på den medicinske bygnings indemiljø såvel som på regnskabet. Med Kaiflex KKplus s1 og s2 kan energitabet i aircondition- og luftkanaler yderligere nedsættes til et minimum, hvilket er både godt for budgettet og for patienterne.

Der er om dette tema under „Den bedste energi er den, der ikke bliver brugt“.

Fri for giftige stoffer

Der bør om muligt være optimal rumhygiejne af hensyn til patienternes velbefindende. Udover rumhygiejnen bør man også være opmærksom på bygningsmæssig hygiejne med hensyn til fravær af giftige stoffer. I visse tilfælde kan de anvendte byggematerialer fremkalde allergier, utilpashed eller andre sundhedsmæssige skader, hvilket ikke er nyttigt i helbredelsesøjemed.

Kaiflex KKplus s1/s2 isoleringsmaterialer mere end overholder dette fravær af giftige stoffer. De er ikke bare fri for formaldehyd, der bl.a. kan medføre allergier, irritation og hovedpine. Takket været deres struktur med lukkede celler er de også modstandsdygtige overfor fugtighed (fugtgennemtrængningsevne op til μ ≥ 10.000) og hermed også modstandsdygtige overfor skimmelsvampe og sporer og gasser fra disse (Mycotic Volatile Organic Compounds (MVOC)). VOC er flygtige, organiske forbindelser, der kan medføre irritation af slimhinderne, svimmelhed og i værste fald organskader. Hovedanvendelsesområder er indenfor byggeri, bl.a. som fortyndere og klæbestoffer. Kaiflex 505 lim indeholder ikke VOC og kan hermed også uden videre bruges.

Flere oplysninger om fravær af giftige stoffer i vores produkter finder du her.