Bland de faktorer som ofta äventyrar dricksvattenkvaliteten och värmesystemets effektivitet finns, förutom felaktig installation av kall- och varmvattenledningar, otillräcklig eller saknad isolering - detta gäller även rördelar, ventiler, flunkar eller rörinfästningar där isoleringen har avbrutits på vissa ställen. Om så är fallet uppstår alltför stora energiförluster innan värmen ens har nått sin destination. Dessutom uppfylls inte längre de lagstadgade kraven på dricksvatten och hälsorisker kan uppstå.
GEG

Praktiska erfarenheter visar att misstag som görs under planering och genomförande och senare under drift och underhåll kan leda till en betydande försämring av energieffektiviteten och dricksvattenkvaliteten. Eftersom rören vanligtvis är svåra att komma åt i installationsschakt, i installationer före väggar eller dolda, är det vanligtvis mycket arbetsintensivt och kostsamt att åtgärda dem. Därför måste man redan i början av projektet se till att isoleringen är korrekt i enlighet med de lagstadgade kraven på energibesparing. Detta är särskilt nödvändigt om kall- och varmvattenrören av strukturella skäl går genom en gemensam kanal. Omvänt måste varmvattenledningar skyddas mot köldpåverkan.

Isoleringen av hela rörnätet, grenrör och avstängningsventiler samt anslutningsrör för solenergi kan genomföras snabbt, enkelt och kostnadseffektivt med de lättarbetade och testade Kaiflex- och Kaifoam-isoleringssystemen - åtgärden betalar sig ofta redan efter en eller två uppvärmningsperioder. Ett stort antal samordnade tillbehör som tejp, lim etc. gör installationen ännu enklare. Samtidigt ger isoleringsmaterialen effektiv ljudisolering genom att minska överföringen av flödes- och sprickljud till intilliggande byggnadsdelar.

Energieffektivitet

Optimal teknisk isolering kan ge ett hållbart stöd för att hålla energiförlusterna i en byggnad eller ett verksamhetssystem låga på lång sikt. Kostnadsbesparande åtgärder för att öka energieffektiviteten och systemets prestanda kan enkelt genomföras genom att isolera hela rörnätet med Kaiflex. Tack vare den låga värmeledningsförmågan på upp till λ ≤0,033 (W/m·K) och den därmed mycket goda termiska prestandan kan energibudgeten optimeras på ett hållbart sätt redan med en minimal tjocklek på isoleringsskiktet, vilket följande exempel visar: Ett oisolerat DN 50-rör har en årlig energiförbrukning på 172,2 kWh per meter rör. Med ett värmepris på 0,24 euro/kWh ger detta en kostnad på 41,33 euro per meter och år. Om röret däremot omsluts av ett 19 mm tjockt Kaiflex-isoleringsmaterial minskar energiförbrukningen till 39 kWh och driftskostnaderna till 9,36 euro per meter och år (omgivningstemperatur: 23 °C, medeltemperatur: 6 °C, rel. luftfuktighet: 75 %, systemtimmar: 6 000 h). Detta innebär att 77 procent av kostnaderna kan sparas och att användningen av Kaiflex redan efter kort tid har betalat sig självt.

Läs mer
Läs mindre
Thermal efficiency
Condensation

Förebyggande av kondens

För att säkerställa ett isoleringsmaterials värmeprestanda på lång sikt är det viktigt att det förutom värmeledningsförmågan även har ett högt vattenångspridningsmotstånd. Detta skyddar också kyl- och luftkonditioneringssystemen från kondensation och korrosion i rören. Den slutna cellstrukturen i Kaiflex består av enskilda, fristående celler. Därmed har isoleringsmaterialet redan en säker ångspärr som är integrerad "av naturen" över hela isoleringsskiktets tjocklek och har ett motstånd mot vattenångspridning på upp till μ ≥10 000. Kaiflex kan inte bli genomblött under sin livslängd och behåller sina utmärkta isoleringsprestanda. Resultatet: Kaiflex-isolering på kalltförande rör förlänger livslängden på tekniska installationer och förhindrar fuktskador på byggnadens installationer.
Läs mer
Läs mindre

Ljudisolering

Effektiva ljudisoleringsåtgärder för byggnads- och verksamhetssystem ökar byggnadernas värde, ökar användarnas produktivitet och välbefinnande och minskar stressrelaterade hälsorisker samt antalet arbetsolyckor. Effektiva ljuddämpningslösningar som uppfyller de strikta lagkraven bör därför användas, särskilt i de delar av rummen som behöver skyddas och i arbetsmiljön. Kaimanns isoleringsmaterial ger ett värdefullt bidrag till detta genom att de används för två typer av bullerdämpande åtgärder: Ljudabsorption och ljudisolering. Medan ljudabsorption vanligtvis minskar ljudenergin genom att omvandla den till värme, skyddar ljudisolering spridningen av luftburet och strukturburet ljud genom att skapa en barriär. Detta innebär att planerare och konstruktörer är på den säkra sidan, eftersom ljudisoleringslösningarna säkerställer att de uppfyller de lagstadgade kraven.
Läs mer
Läs mindre
Noise protection
Fire protection

Brandskydd

Kaimann gör det lättare att uppnå brandskyddsmålen i DIN EN 13501-1 och sparar dessutom tid och pengar. Eftersom: Ingen ändring av material eller tillverkare är nödvändig för komponentindelning av rörsystem i vägg- eller takgenomföringar. Kaimann levererar samordnade systemlösningar för säkert brandskydd, personskydd och systemskydd, bestående av innovativa isoleringsmaterial och matchande tillbehör som rörstöd, lim och tejp. Med rökutvecklingsklasserna s1 ("låg rökutveckling") och s2 ("begränsad rökutveckling") uppfyller isoleringsmaterialen de högsta europeiska rökspecifikationerna och ger ett brandmotstånd på minst 90 minuter eller 120 minuter för en mängd olika lösningar för rörgenomföring - upp till en yttre rördiameter på 133 mm för stål och 42 mm för koppar, även utan ytterligare brandskyddsmatta när de penetrerar rör med Kaiflex KKplus s1 eller Kaiflex KKplus s2. För större rördiametrar och när de passerar genom lätta skiljeväggar eller för avskiljning av brännbara rörsystem används också bandagesystemet "Kaiflex Pyrostar".
Läs mer
Läs mindre

Hållbarhet

Det finns många aspekter som bör beaktas om en produkt eller byggnad ska certifieras som hållbar - till exempel enligt DGNB, BREEAM eller LEED - från värmeprestanda till låga föroreningar och miljövänlig tillverkning. Hur bidrar Kaimann? Med miljöproduktdeklarationerna (EPD) blir livscykelbedömningen av Kaimanns isoleringsmaterial ännu mer transparent, vilket gör att företaget stöder planeringen och certifieringen av hållbara byggnader. Kaiflex isoleringsmaterial minskar koldioxidutsläppen med upp till 660 kg under sin 20-30-åriga livslängd och sparar upp till 580 gånger den mängd koldioxid som frigörs under tillverkningen. Detta är bra för miljön och för företagens och byggnadsoperatörernas kostnadsbalans. Kaiflex erbjuder också hälsofördelar tack vare sin specifika struktur: med sin slutna cellnatur är den fri från damm och fibrer för hygieniska krav under installation och drift av systemet. Utan tillsatser har isoleringsmaterialen ett utmärkt skydd mot mögel- och bakterietillväxt och ökar därmed kvaliteten på inomhusluften.
Läs mer
Läs mindre
Sustainbility

Isoleringstjocklekskalkylator Kaicalc

Den som i sina projekt litar på noggrann planering, utförande och kvalitet förebygger kostsamma systemfel eller till och med fel och kan på så sätt hålla driftskostnaderna stabila på lång sikt - eller till och med sänka dem på ett hållbart sätt. Avgörande för detta är både valet av rätt isoleringsmaterial och en korrekt beräkning av isoleringstjockleken. Vår isoleringstjocklekskalkylator ger pålitligt stöd dygnet runt.

Gå till Kaicalc 

Alla produkter i denna produktgrupp

Alla produkter

Servicecenter

Ladda ner centrum
Filters
Typ av dokument
 • Teknisk dokumentation
 • Information om montering
 • Projektrapport
 • Produktdokumentation
 • Teknisk artikel
 • Rensa filter
Produkter
 • Kaiflex Protect F-BLACK (KKplus)
 • Kaiflex Protect Alu-TEC (KKplus)
 • Kaiflex EPDMplus
 • Kaiflex EPDMplus Tejp
 • Kaiflex HFplus s2
 • Kaiflex HFplus s2 Tejp
 • Kaiflex KKplus s2
 • Kaiflex KKplus s2 Tejp
 • Kaiflex Protect Alu-NET (ST)
 • Kaiflex EF
 • Kaiflex KKplus s1
 • Kaifoam PE
 • Kaiflex ST
 • Kaiflex ST s2
 • Kaiflex RT-ST
 • Kaiflex RT-KKplus
 • Kaiflex RT-KKplus s1/s2
 • Kaiflex RT-HFplus s2
 • Limpump
 • Pensel
 • Knivset
 • Bladkniv
 • Keramikkniv
 • Gel-pennor
 • Kaiflex Cleaner
 • Kaivenience AB
 • Kaivenience AB-ALU
 • Kaiflex KKplus s1 Tejp
 • Kaiflex ST Tejp
 • Protect tätningsmassa
 • Elastomerband
 • Kaiflex EF Tejp
 • Kaiflex Protect Alu Tejp
 • Alu Tejp
 • Kaiflex Protect Alu Butyl Tejp
 • Kaiflex Protect BLACK Butyl Tejp
 • Kaiflex Pyrostar
 • Kaiflex Speciallim 414
 • Kaiflex Speciallim EPDM
 • Kaiflex Speciallim 515 ECO
 • Kaifinish Base
 • Kaifinish Primer
 • Kaifinish Cover
 • Kaiflex Speciallim 494 HHF
 • Kaifinish Color
 • Rensa filter
Rensa alla filter

Ytterligare tillämpningar

Picto Indutsry
Driftsteknik

Kraven på isoleringsmaterial är särskilt höga inom livsmedels-, kemikalie- och läkemedelsindustrin samt inom energisektorn: de tekniska systemen och rörledningarna inom dessa områden utsätts för kraftiga temperaturväxlingar eller mycket låga temperaturer.

Picto Marine
Fartygsbyggnad

Isoleringsmaterial i maritima miljöer måste uppfylla särskilt höga krav.

Picto OEM
OEM

I olika krävande branscher som järnvägstransporter, bilindustrin och apparat- och anläggningsindustrin är Kaimanns isoleringsmaterial viktiga komponenter för en högkvalitativ slutprodukt.