Den anses vara miljövänlig, klimatvänlig och kostnadsbesparande: det är inte konstigt att värmepumpen har etablerat sig som ett alternativ till konventionell uppvärmningsteknik under de senaste åren. För att generera värme använder den värmeenergi som finns lagrad i luften, jorden eller vattnet.

Oavsett vilken värmekälla som används fungerar alla värmepumpar enligt samma princip. I motsats till ett kylskåp utvinner värmepumpen energi från sin omgivning genom att absorbera värmen, komprimera den till en högre temperaturnivå och leverera den till värmekretsen.

Heat Pump

Värmepumpar består i huvudsak av följande komponenter: Förångare, kondensator, kompressor, expansionsventil och köldmedium. Grundprincipen för varje värmepump är kylcykeln. Det är här som de avgörande fysiska processerna för energiomvandlingen äger rum. För att en värmepump ska fungera effektivt är det viktigt att den värme som utvinns ur omgivningen inte minskas av transporten och att den kan fortsätta att användas på högsta möjliga nivå. Därför bör alla relevanta rörledningar, anslutningsenheter och kondensatorer eller värmeväxlare vara optimalt isolerade. I regel levereras dessa komponenter förisolerade av tillverkaren.

Luftvärmepumpar är särskilt populära. Luft är nämligen en outtömlig energikälla som kan utnyttjas kostnadseffektivt, säkert och snabbt i vilken mängd som helst och på nästan vilken plats som helst utan några större byggåtgärder - även i efterhand. Med den här typen av pump absorberas energin i den varma luften av köldmediet i förångaren och överförs till luften i byggnaden via kondensorn efter kompressionsprocessen. Å ena sidan bör alla kalla rör naturligtvis isoleras, men å andra sidan bör även pumpens ytterväggar isoleras för att förhindra störande ljud.

Geotermiska värmepumpar leder ett frostbeständigt köldmedium genom en rörslinga som är förlagd utomhus. När köldmediet passerar genom slingan absorberar det värme från den omgivande marken. Utomhus måste det nedgrävda röret i värmeslingan absorbera värmen och bör därför förbli oisolerat. Om fram- och returledningarna ligger nära varandra och rören är ovanför marken bör isolering installeras för att öka systemets effektivitet. Den nedgrävda isoleringen måste stå emot fuktinträngning och utgöra en motståndskraftig skyddande yta. Komplexa GSHP-system, t.ex. i skolor och sjukhus, har fler tillhörande rörledningar i anläggningsrummet. Även om de värms upp av marken är framledningstemperaturen här fortfarande lägre än den omgivande temperaturen, vilket innebär att kondens kan uppstå utan isolering.

Energieffektivitet

Optimal teknisk isolering kan ge ett hållbart stöd för att hålla energiförlusterna i en byggnad eller ett verksamhetssystem låga på lång sikt. Kostnadsbesparande åtgärder för att öka energieffektiviteten och systemets prestanda kan enkelt genomföras genom att isolera hela rörnätet med Kaiflex. Tack vare den låga värmeledningsförmågan på upp till λ ≤0,033 (W/m·K) och den därmed mycket goda termiska prestandan kan energibudgeten optimeras på ett hållbart sätt redan med en minimal tjocklek på isoleringsskiktet, vilket följande exempel visar: Ett oisolerat DN 50-rör har en årlig energiförbrukning på 172,2 kWh per meter rör. Med ett värmepris på 0,24 euro/kWh ger detta en kostnad på 41,33 euro per meter och år. Om röret däremot omsluts av ett 19 mm tjockt Kaiflex-isoleringsmaterial minskar energiförbrukningen till 39 kWh och driftskostnaderna till 9,36 euro per meter och år (omgivningstemperatur: 23 °C, medeltemperatur: 6 °C, rel. luftfuktighet: 75 %, systemtimmar: 6 000 h). Detta innebär att 77 procent av kostnaderna kan sparas och att användningen av Kaiflex redan efter kort tid har betalat sig självt.
Läs mer
Läs mindre
Thermal efficiency
Noise protection

Ljudisolering

Effektiva ljudisoleringsåtgärder för byggnads- och verksamhetssystem ökar byggnadernas värde, ökar användarnas produktivitet och välbefinnande och minskar stressrelaterade hälsorisker samt antalet arbetsolyckor. Effektiva ljuddämpningslösningar som uppfyller de strikta lagkraven bör därför användas, särskilt i de delar av rummen som behöver skyddas och i arbetsmiljön. Kaimanns isoleringsmaterial ger ett värdefullt bidrag till detta genom att de används för två typer av bullerdämpande åtgärder: Ljudabsorption och ljudisolering. Medan ljudabsorption vanligtvis minskar ljudenergin genom att omvandla den till värme, skyddar ljudisolering spridningen av luftburet och strukturburet ljud genom att skapa en barriär. Detta innebär att planerare och konstruktörer är på den säkra sidan, eftersom ljudisoleringslösningarna säkerställer att de uppfyller de lagstadgade kraven.
Läs mer
Läs mindre

Förebyggande av kondens

För att säkerställa ett isoleringsmaterials värmeprestanda på lång sikt är det viktigt att det förutom värmeledningsförmågan även har ett högt vattenångspridningsmotstånd. Detta skyddar också kyl- och luftkonditioneringssystemen från kondensation och korrosion i rören. Den slutna cellstrukturen i Kaiflex består av enskilda, fristående celler. Därmed har isoleringsmaterialet redan en säker ångspärr som är integrerad "av naturen" över hela isoleringsskiktets tjocklek och har ett motstånd mot vattenångspridning på upp till μ ≥10 000. Kaiflex kan inte bli genomblött under sin livslängd och behåller sina utmärkta isoleringsprestanda. Resultatet: Kaiflex-isolering på kalltförande rör förlänger livslängden på tekniska installationer och förhindrar fuktskador på byggnadens installationer.
Läs mer
Läs mindre
Condensation
Sustainbility

Hållbarhet

Det finns många aspekter som bör beaktas om en produkt eller byggnad ska certifieras som hållbar - till exempel enligt DGNB, BREEAM eller LEED - från värmeprestanda till låga föroreningar och miljövänlig tillverkning. Hur bidrar Kaimann? Med miljöproduktdeklarationerna (EPD) blir livscykelbedömningen av Kaimanns isoleringsmaterial ännu mer transparent, vilket gör att företaget stöder planeringen och certifieringen av hållbara byggnader. Kaiflex isoleringsmaterial minskar koldioxidutsläppen med upp till 660 kg under sin 20-30-åriga livslängd och sparar upp till 580 gånger den mängd koldioxid som frigörs under tillverkningen. Detta är bra för miljön och för företagens och byggnadsoperatörernas kostnadsbalans. Kaiflex erbjuder också hälsofördelar tack vare sin specifika struktur: med sin slutna cellnatur är den fri från damm och fibrer för hygieniska krav under installation och drift av systemet. Utan tillsatser har isoleringsmaterialen ett utmärkt skydd mot mögel- och bakterietillväxt och ökar därmed kvaliteten på inomhusluften.

Läs mer
Läs mindre

Isoleringstjocklekskalkylator Kaicalc

Den som i sina projekt litar på noggrann planering, utförande och kvalitet förebygger kostsamma systemfel eller till och med fel och kan på så sätt hålla driftskostnaderna stabila på lång sikt - eller till och med sänka dem på ett hållbart sätt. Avgörande för detta är både valet av rätt isoleringsmaterial och en korrekt beräkning av isoleringstjockleken. Vår isoleringstjocklekskalkylator ger pålitligt stöd dygnet runt.

Gå till Kaicalc 

Alla produkter i denna produktgrupp

Alla produkter

Servicecenter

Ladda ner centrum
Filters
Typ av dokument
 • Teknisk dokumentation
 • Produktdokumentation
 • Information om montering
 • Teknisk artikel
 • Rensa filter
Produkter
 • Kaiflex Protect F-BLACK (KKplus)
 • Kaiflex Protect Alu-TEC (KKplus)
 • Kaisound 240
 • Kaiflex Protect Alu-NET (ST)
 • Kaiflex EF
 • Kaifoam PE
 • Kaiflex ST
 • Kaiflex ST s2
 • Kaiflex RT-ST
 • Limpump
 • Pensel
 • Knivset
 • Bladkniv
 • Keramikkniv
 • Gel-pennor
 • Kaiflex Cleaner
 • Kaiflex ST Tejp
 • Protect tätningsmassa
 • Elastomerband
 • Kaiflex EF Tejp
 • Kaiflex Protect Alu Tejp
 • Alu Tejp
 • Kaiflex Protect Alu Butyl Tejp
 • Kaiflex Protect BLACK Butyl Tejp
 • Kaisound 140
 • Kaiflex Speciallim 414
 • Kaiflex Speciallim 515 ECO
 • Rensa filter
Rensa alla filter

Ytterligare tillämpningar

Picto Indutsry
Driftsteknik

Kraven på isoleringsmaterial är särskilt höga inom livsmedels-, kemikalie- och läkemedelsindustrin samt inom energisektorn: de tekniska systemen och rörledningarna inom dessa områden utsätts för kraftiga temperaturväxlingar eller mycket låga temperaturer.

Picto Marine
Fartygsbyggnad

Isoleringsmaterial i maritima miljöer måste uppfylla särskilt höga krav.

Picto OEM
OEM

I olika krävande branscher som järnvägstransporter, bilindustrin och apparat- och anläggningsindustrin är Kaimanns isoleringsmaterial viktiga komponenter för en högkvalitativ slutprodukt.