BLOG
|
29.03.2017

Den bästa energin är den som inte används!

Oljepriset anses vara det viktigaste värdet på råvarumarknaderna.

Växande industriländer kräver mer energi och därmed större mängder råolja. Emellertid är denna resurs en bristande motsats till detta. Och varje driftschef vet: Bristen på resurser och en samtidig ökning av efterfrågan innebär en ökning av oljepriset vilket i sin tur leder till en prisökning av brännolja.

Såsom är fallet med efterfrågan på olja, ökar den globala efterfrågan på gas. Som miljövänligt råmaterial är naturgas i industrin och privata hushåll mycket användbart och blir allt viktigare för människor och miljö som ett resultat av EU: s energi- och klimatpolitik. Den ständigt ökande konsumtionen kommer dock också att försämra gastillgångarna.

För att kunna täcka framtidens behov öppnas å ena sidan nya tillgångar. Å andra sidan måste befintliga resurser bevaras och användas försiktigt. Av denna anledning har Europeiska unionen därför förbundit sig enligt Kyoto-protokollet att sänka utsläppen av de sju viktigaste växthusgaserna, (koldioxid (CO2), metan (CH4), dinitrogenmonoxid (N2O), halogenerade fluorkolväten (HFC), fluorkolväten (HFC), svavelhexafluorid (SF6) och kvävetrifluorid (NF3)) med 40 % till 2030. Dessutom ska 27 % av den totala energiförbrukningen täckas av förnybara energikällor och energieffektiviteten ska också ökas med 27 %.

Spara pengar med Kaiflex

Kaiflex isoleringsmaterial kan göra ett viktigt bidrag till att uppnå dessa mål. På grund av brist på isolering av rörledningar, som inte är fastsatta på expertnivå, leder detta hos byggnads- och driftstekniska anläggningar till onödiga energiförluster och därmed ökade kostnader. Särskilt vid ventiler, flänsar och rörskruvförband leder detta till för höga värmeförluster om dessa inte är ordentligt isolerade.

Kostnadsbesparande åtgärder kan lätt förverkligas för att öka energieffektiviteten och systemets prestanda genom att isolera hela rörledningsnätet: Tack vare den låga värmeledningsförmågan hos Kaiflex isoleringsmaterial på upp till 0,033 (W/m·K) kan energiförluster och kostnader redan minimeras med en minsta isoleringslagertjocklek. Med hjälp av Kaimann rörstöd och ett brett utbud av tillbehör, kan även svåra områden isoleras. Resultatet är reducering av värmebroarna och optimering av energibudgeten. Kostnaderna för användning av Kaiflex isoleringsmaterial har redan betalat sig på kort tid. Tack vare isoleringsmaterialets livslängd uppstår inga extra kostnader: Om elastomer-isoleringsmaterial inte är mekaniskt stressade eller skadade, kan man utgå från en lång livslängd utan ändringar i de tekniska egenskaperna som värmeledningsförmåga, brandbeteende och vattenånga-diffusionsmotstånd.

Följande beräkning ska ge en översikt, hur man med hjälp av Kaiflex isoleringsmaterial, inte bara kan spara energi utan även pengar. Beräkningen är baserad på följande data:

  • Värmepris: 0,07 € / KWh (beräknat från de driftstekniska anläggningstillgångarnas förbruknings- och kapitalkostnader)
  • Omgivningstemperatur: 23 °C
  • Relativ luftfuktighet: 75 %
  • Mediumtemperatur i rör: 6 °C
  • Baserat på ett elastomert isoleringsmaterial med slutna celler med en vattendiffusionsresistans på 10.000 μ och en värmeledningsförmåga på 0,033 W /(m·K). Som referensstorlek valdes en isolering med 9 mm tjocklek. Det innebär: Att röret redan är isolerat med denna isolering.
  • Anläggningens driftstimmar: 6000 timmar / år
  • Röret har en längd på 1 m och är helisolerat
Effizienzberechnung_SE