BLOG
|
12.09.2017

Centrala ventilationssystem i bostadshus: Rätt planering för haverisäker drift

Begreppet "energisnålhet" är och förblir ett av det viktigaste begreppen inom byggindustrin.

Orsaken till det är bl.a. de många energitekniska föreskrifterna från den tyska energisparförordningen (EnEV) rörande saneringar och nybyggen av bostads- och kontorshus. Framför allt byggnadshöljena skall enligt föreskriften isoleras så lufttätt som möjligt, så att både värme som alstras under vintern och kylning som uppnås sommartid så effektivt som möjligt blir kvar i byggnaden. En riktlinje som har positiv effekt på kostnadsbalansen men negativ inverkan på luftväxlingen: Den tidigare "naturliga" luftcirkulationen genom fönster, springor o.s.v. bortfaller, så att förbrukad luft och eventuellt skadliga ämnen blir kvar i rummet. Den fukt som uppstår blir kvar i rummet och befrämjar därigenom mögelbildning.

För att undvika detta måste de som använder byggnaden i teorin ventilera alla utrymmen varannan timme – vilket inte kan ordnas i praktiken, framför allt inte i yrkesmässigt utnyttjade bostadsenheter. Den tyska lagen om byggenergi (GEG) beaktas dessa fakta. Denna ställer krav på minsta erforderliga luftväxling, vilket regleras av DIN 1946-6. Enligt denna DIN måste man upprätta ett ventilationskoncept vid nybyggen och saneringar. Ansvaret läggs därvid konkret på arkitekter och byggplanerare. Det är er uppgift att spontant hänvisa byggherrarna till direktivet DIN 1946-6. Om ni inte gör detta kan byggherren ställa regressanspråk vid skada. För att det inte skall kunna gå så långt är det lämpligt att installera ett fläktstyrt system för luftväxling – antingen som centralt eller decentralt ventilationssystem – för att möjliggöra automatisk kontroll av luften i bostaden. Framför allt något att beakta för isolering av det centrala ventilationssystemet.

Centrala ventilationssystem: Planeringen gör skillnaden

Ett decentralt ventilationssystem innebär att inbyggnadsenheter monteras i ytterväggen eller direkt i murverket När man inte måste installera omfattande rörledningssystem är denna typ av ventilation speciellt lämplig för efterhandsinstallation i befintliga byggnader och enskilda bostadsrum.

Installation av ett centralt ventilationssystem är däremot väsentligt mera planeringsintensivt och är lämpligt att använda vid genomgripande saneringar och nybyggen. Inom ramen för den centrala från- och tilluftstekniken används till exempel ett centralt ventileringsaggregat i källaren med fläktar för både frånluft och tilluft. Från dessa fläktar löper sedan rörledningar genom hela byggnaden. Den centrala ventilationsenheten kontrollerar då luften i flera bostadsenheter.

 zentrale_lueftung

Den centrala frånlufttekniken innebär att luften förs undan centralt och frisk luft tillförs decentralt, så att bostadsenheterna kan styras var för sig. I båda systemen uppstår ett undertryck, som åter utjämnas av ventiler i ytterväggen. För att göra hela ventilationssystemet varaktigt haverisäkert bör rören i varje fall isoleras. Ytterligare en fördel: Korrekt isolering av ventilationskanalerna bildar förutsättningen för effektiv "värmeåtervinning", vilket innebär att värme i frånluften överförs till friskluften. Därvid bör man skilja mellan följande krav

 

1. Rörledningar med kall luft, som dras genom varma utrymmen
Denna situation förekommer framför allt i ledningar för ytterluft och avluft. Problemet ligger här i temperaturskillnaderna: Om temperaturen i röret är lägre än yttertemperaturen uppstår kondensbildning och därmed korrosion på rörets utsida Fukten i röret är dessutom grogrund för bildning av hälsovådliga bakterier.

För att undvika kondensbildning måste isoleringen ha högsta möjliga ångdiffusionsmotstånd, d.v.s. isolermaterialet får inte suga upp vatten. Kaiflex isolermaterial kännetecknas här av enastående värden upp till μ ≥ 10.000.

När genomföringar i ytterväggen ej är isolerade måste man absolut se till att isoleringen förläggs i de kalla områdena i ytterväggen. Enligt DIN 1946-6 skall isoleringsskiktet kring ytterluftledningen vara minst 60 mm tjockt, och kring avluftledningen inne i byggnaden minst 40 mm.

2. Rörledningar med varm luft, som dras genom kalla utrymmen
Detta fenomen förekommer framför allt i ledningar för tilluft och frånluft. Även här kan temperaturskillnader vålla problem. De oisolerade rören är bevisligen orsak till värmeförluster. Dessutom kan det bli kondensbildning på frånluftledningens insida .

Enligt DIN 1946-6 måste isoleringen ha en värmeledningsförmåga på minst λ = 0,045 W/(m·K). Kaiflex isolermaterial har ett värde upp till λ = 0,033 W/(m·K) och är därför idealiska för dessa krav.

Isoleringens tjocklek beror i högsta grad på yttertemperaturen. B. beroende på om rörledningen löper på taket eller i källaren. För olika omgivningar utanför byggnadens termiska hölje regleras minimikraven för isoleringsskiktens tjocklek av ventilationsnormen DIN 1946-6. B. förläggs i källare eller takvåning utan uppvärmning.

3. Rörledningar med varm luft, som dras genom varma utrymmen.
Här är i princip inget av de båda problemen relevant. Om röret emellertid t.ex. skall skydda rappningen, vilken i princip inte får angripa råmaterialet, därför rekommenderas isolering även här.

4. Bullerskydd
Det är bevisligen störande och obehagligt för invånarna, att kunna höra buller i rörsystemet. Tillämpningen av bullerskyddsnormen DIN 4109 säkerställer att både luftburet och stomburet buller undertrycks på illfredsställande sätt. Kaiflex isolermaterial ger här den vibrationsdämpning som erfordras. Skum med öppna celler dämpar därvid bullervågor genom att tränga in i materialet, så att bullret kan reduceras genom friktion.

 

(1) Definition av luftledningar
Ytterluftledning: Transport av frisk luft utanför byggnaden till det centrala
ventilationsaggregatet Avluftledning: Transport av värmebefriad frånluft till omgivningen
Tilluftledning: Transport av uppvärmd luft från centralenheten till rummen Frånluftledning
Transport av förbrukad inneluft till ventilationsenheten

http://www.pluggit.com/portal/de/2-17-welche-luftleitungen-sind-wiezu-daemmen--207
https://dezentrale-lueftung.com/daemmung-von-luftleitungen/
https://www.haustec.de/kaelte-klima/lueftungstechnik/5-fehler-bei-der-montage-einer-zentralen-wohnungslueftung