NEWS
|
05.06.2019

Redukcja stresu - Izolacja akustyczna pracujących systemów to wartość dodana, przynosząca korzyści dla wszystkich

Zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i w biurach lub w halach produkcyjnych - tam gdzie jesteśmy stale narażeni na działanie systemów mechanicznych, nasz stres zwiększa się, a wydajność zmniejsza. Przyczyną niepożądanego hałasu są często niedostatecznie zaizolowane rury, kanały powietrzne lub urządzenia techniczne. Skuteczna izolacja akustyczna polepsza stan budynków, zwiększa produktywność pracowników i obniża zagrożenia dla zdrowia powodowane stresem.

Hałas ma istotny wpływ na jakość budynku. Hałas powodowany spłukiwaniem toalet lub pracą pomp i sprężarek może powodować stres, co z kolei może poważnie pogarszać ogólny stan zdrowia. W najgorszym wypadku, hałas może nawet zagłuszyć sygnały ostrzegawcze, które mają na celu ochronę życia pracowników. Trwały szum podrażnia autonomiczny układ nerwowy, co powoduje niekorzystny wpływ na zdrowie, w tym wysokie ciśnienie krwi, a nawet zawał serca. Hałas ma również konsekwencje ekonomiczne: niepożądany hałas w pracy może znacznie zmniejszyć wydajność i zdolności komunikacyjnych pracowników.

Norma DIN 4109 "Izolacja akustyczna w budownictwie naziemnym" określa minimalne wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej w konstrukcji budynku mieszkalnego. Celem normy jest zapewnienie ochrony osób w obszarach budynków mieszkalnych i biurowych przed "niedopuszczalnymi zakłóceniami" powodowanymi emisją dźwięków. Instalacje wodociągowe, ściekowe i wentylacyjne, a także pompy ciepła - wszystkie one emitują dźwięki.

Ciśnienie akustyczne, które może niekorzystnie wpływać na samopoczucie w budownictwie mieszkaniowym, jest większe w budynkach komercyjnych i przemysłowych osiągając poziom hałasu szkodliwego, ponieważ w takich warunkach często stanowiska pracy znajdują się obok hałaśliwych maszyn. Na przykład systemy wentylacyjne mogą generować szczególnie uciążliwe odgłosy przepływu, powstające wskutek pracy wentylatorów, silników napędowych i kanałów powietrznych. Hale przemysłowe mają również bardzo problematyczną akustykę, ze względu na ich rozmiar i wielkość przestrzeni wewnętrznych. Wykazano, że prowadzi to podwyższonego ryzyka popełniania błędów, a co za tym idzie do wypadków. W rezultacie, przepisy dotyczące miejsc pracy określają progi, które nie mogą zostać przekroczone.

Produkt Kaisound może zaabsorbować niemal wszystkie częstotliwości i ma zdolność do ograniczania amplitudy dźwięków.

Dzięki materiałom izolacyjnym, takim jak Kaisound firmy Kaimann GmbH, planiści i instalatorzy są pewni jakości realizowanych zabezpieczeń. Kaisound to hydrofobowa i elastyczna pianka, która zapewnia niezbędne odizolowanie drgań powodowanych przez dźwięki infrastruktury a także tłumi dźwięki przenoszone przez powietrze. Kiedy fale dźwiękowe wchodzą do otwarto-komórkowej strukturę materiału, ich intensywność zostaje osłabiona poprzez wielokrotne odbicia i rozproszenie.

kaisound_aggregat

Prowadzi to do pochłaniania fal dźwiękowych podczas przechodzenia przez materiał. Dzięki temu, materiał izolacyjny doskonale nadaje się do izolacji akustycznej oraz izolacji w procesach produkcji przemysłowej, zarówno w instalacjach przenoszących media, takich jak kanały wentylacyjne, rurociągi, zbiorniki lub pompy, jak i w systemach produkcyjnych, w których pracują skrzynki przełącznikowe, sprężarki lub silniki. Ten materiał izolacyjny jest również doskonałym wyborem dla dodatkowej izolacji obudów akustycznych.

Podstawą Kaisound są spienione cząstki. Ich konstrukcja zapewnia, że produkt końcowy utworzony z tych cząstek jest porowaty. Otrzymane usieciowienie materiału ma wyjątkowe właściwości porowate. Pory o różnych rozmiarach absorbują i odbijają dźwięki o prawie każdej częstotliwości, oraz znacznie zmniejszają ich amplitudę poprzez konwersję energii dźwiękowej na energię termiczną, która jest następnie rozpraszana w materiale o charakterze lepko-sprężystym.

Pozytywne właściwości dla różnych zastosowań

Przy maksymalnej +85 °C (+250 °C) oraz minimalnej -20 °C (-200 °C) temperaturze roboczej, produkt Kaisound może być używany w szerokim zakresie zastosowań. Materiał jest samogasnący i niekapiący, oraz nie przyczynia się do rozprzestrzenianie się płomienia. Dostępne są dwa różne typy materiału izolacyjnego: Kaisound 240 o średniej gęstości 240 kg/m³ oraz Kaisound 140 o średniej gęstości 140 kg/m³. Dzięki tym właściwościom Kaisound zapewnia doskonałą ochronę przed hałasem i przyczynia się do zwiększenia wartości budynku, a także w perspektywie długoterminowej poprawia samopoczucie i zdrowie osób w nim mieszkających lub pracujących.