KAI_Web_PrvImg_740x344px_ProdLit_Kaiflex_HFp-s2.jpg
Product catalogue
Product catalogue Kaiflex HFplus s2
Download document
KAI_Web_PrvImg_740x344px_ProdLit_Kaifoam_PE.jpg.png
Product catalogue
Product catalogue Kaifoam PE
Download document
Product catalogue Kaiflex KKplus s1
Product catalogue
Product catalogue Kaiflex KKplus s1

Product features, technical data & assortment

Download document
Product catalogue Kaiflex EF
Product catalogue
Product catalogue Kaiflex EF

Product features, technical data & assortment

Download document
KAI_Web_PrvImg_740x344px_ProdLit_Kaifex_SAdh505ECO.jpg
Product catalogue
Product catalogue Kaiflex Special Adhesive 515 ECO
Download document
Product catalogue Kaiflex KKplus s3
Product catalogue
Product catalogue Kaiflex KKplus s3

Product features, technical data & assortment

Download document
KAI_Web_PrvImg_740x344px_ProdLit_Kaiflex_DC-Sys_jpg
Product catalogue
Product catalogue Kaiflex Duct System
Download document
Product catalogue Kaiflex HT s2
Product catalogue
Product catalogue Kaiflex HT s2

Product features, technical data & assortment

Download document
Prodcut catalogue Kaiflex rail
Product catalogue
Prodcut catalogue Kaiflex rail
Product features, technical data & assortment
Download document