​​

 

 

 

 

 

Konstruksjon av bygninger med lavt innhold av skadelige stoffer – riktig enkelt med de riktige isoleringsmaterialene

I byggebransjen blir konstruksjon av bygninger med lavt innhold av skadelige stoffer stadig viktigere. Dette gjelder både bygging av bolighus og leiligheter, samt bygging av kontorer, forretningslokaler og offentlige bygg. Folk som kjenner bransjen snakker regelrett om en trend med konstruksjon av bygninger med lavt innhold av skadelige stoffer. En rekke isolasjonskonsepter som finnes på markedet er riktignok laget for høy energieffektivitet og sikrer at så mye som mulig av den energien som brukes blir værende i bo- og arbeidslokaler. Siden noen av de materialene som brukes ofte ikke overholder kravene til konstruksjon av bygninger med lavt innhold av skadelige stoffer, betyr dette at skadelige stoffer også bygges inn i bygningene og også forblir der.

På bakgrunn av at vi tilbringer mesteparten av våre liv innendørs, er denne situasjonen spesielt ubehagelig. Det er derfor svært viktig under bygging og drift av bygninger at det ikke foreligger noen helserisiko for bygningens brukere på grunn av skadelige stoffer. Spesielt relevant for arbeidsgivere: Romhygiene og komfort kan fremme folks trivsel og ytelse. I tillegg til økonomiske fordeler, gir dette det store fortrinnet at det er registrert en forholdsvis lavere andel personer som er syke i kontorbygg med lavt innhold av skadelige stoffer. Bruk og håndtering av byggematerialer med lavt innhold av skadelige stoffer er også en forutsetning for å kunne forebygge allergier og dermed opprettholde helse og arbeidsevne.

Frihet for skadelige stoffer i fokus blant planleggere og oppdragsgivere

Også juridiske krav som EUs direktiv ang. byggevarer og sertifiseringer som BNB, DGNB, Sentinel Hausinstitut eller Minergie-Eco støtter opp om problematikken rundt frihet for skadelige stoffer. Når det gjelder nye bygninger, er det alltid fordelaktig hvis overholdelsen av romhygieniske parametere allerede er definert av kunden på tidspunktet anbudet legges inn eller ordren sendes og at dette kontrolleres når bygningen overleveres. For planleggere betyr dette følgende: Fokuset bør under prosjektutviklingen rettes mot muligheten til å i den grad dette er mulig ikke bruke skadelige stoffer i bygningen fra begynnelsen av. En senere fjerning av skadelige stoffer som allerede er brukt under byggingen er vanligvis tidkrevende og dyrt.

Spesielt når det gjelder ikke-boligbygg med ventilasjonssystem er en målrettet avgjørelse om byggematerialer uten skadelige stoffer en forutsetning. I dette tilfellet er det i hht. DIN EN 15251 “Ventilasjon av ikke-boligbygg” er balansen mht. skadelige stoffer i hele bygningen brukt som grunnlag. Hvis det lykkes å imøtekomme de definerte kravene til “lavt innhold av skadelige stoffer” eller “svært lavt innhold av skadelige stoffer” allerede under planleggingen av ventilasjonssystemet, kan systemet utformes som et tilsvarende mindre anlegg. Det resulterende kostnadsbesparelsespotensialet for bygningen er delvis betydelig.

Kaimann – isolasjonskomponenter med lavt innhold av skadelige stoffer i selve bygningen

Det europeiske selskap for sunn bygningskonstruksjon og innendørs hygiene (EGGBI) har fastsatt ytterligere kriterier, i tillegg til de eksisterende målingsverdiene - de flyktige organiske forbindelsene (VOC) og formaldehyden - som kan brukes til å erklære byggematerialer som lavforurensende. Kaiflex-isoleringsmateriale oppfyller disse kriteriene. Tabellen nedenfor gir en oversikt over Kaiflex-isoleringsmaterialene og hvorfor de er egnet for byggearbeid med lavt innhold av skadelige stoffer

 

Grunnleggende testkrav

Tekniksk isolajson / Tilbehør

Formaldehyd

Formaldehyd forekommer ved romtemperatur som gass og er et stoff som lukter skarpt. Symptomer på allergiske reaksjoner som allergiske reaksjoner, irriterte øyne, luftveier og hud, i tillegg til hodepine og tretthet vil kunne oppstå ved vedvarende opptak gjennom innånding. Siden 2014 har stoffet også blitt klassifisert som kreftfremkallende. De viktigste bruksområdene i byggesektoren er maling, klebemidler og isolereringsmaterialer som inneholder fibre.

Kaiflex-isoleringsmaterialer av gummi er fri for formaldehyd.

Volatile Organic Compounds (VOC)

VOC er flyktige organiske forbindelser som blir gassformige selv ved lave temperaturer. De forårsaker irritasjon på slimhinnene, svimmelhet, tretthet, kvalme og i verste fall organskader. De viktigste bruksområdene i byggesektoren er maling og beis, lim, malingfjernere og fortynningsmidler.

Kaiflex-lim er fri for VOC og optimalt tilpasset Kaiflex-isoleringsmaterialer.

Mugg og dens sporer/gasser (Mycotic Volatile Organic Compounds (MVOC))

Mugg oppstår når byggematerialer eksponeres for svært høy luftfuktighet over en lang periode og temperaturforskjeller, som for eksempel mellom rørledninger og deres omgivelsestemperatur. Mugg utsondrer både sporer og flyktige gasser til luften i rommet, noe som kan føre til allergiske reaksjoner, øyenirritasjon og luftveissykdommer.

På grunn av gummien med lukkede celler er Kaiflex-isoleringsmaterialer resistente overfor fukt og dermed også motstandsdyktige mot sopp og bakterier.

Fiberstøv og fint støv

Fint støv og kunstige mineralfibre (KMF) kan gjennom luftveiene havne i lungene og forårsake kreft. KMF klassifisert som "ufarlig" er imidlertid ikke kreftfremkallende og kan brukes uten betenkeligheter.

Kaiflex-isoleringsmaterialer med lukkede celler er som prinsipp fri for støv og fibre.

Tungmetaller

Tungmetaller er ikke nedbrytbare i organismer og kan akkumuleres i næringskjeden. Bortsett fra jern er alle tungmetaller mer eller mindre skadelige for miljøet og helsen, med forskjellige dose-effekt-forhold. Tungmetaller har spesifikke effekter på organer og forårsaker dermed individuelle sykdomsbilder. (1)

Kaiflex-isoleringsmaterialer er fri for tungmetaller (f.eks. kadmium eller bly)

Legionella

Legionella er bakterier som akkumuleres i vann som blir stående og ikke sirkulerer over en lengre periode i rørledninger. Hvis vannet i tilkoblingen ikke varmes opp til 60 °C, blir ikke bakteriene drept. Det er ikke selve vannet som er farlig, men vanndampen. Denne kan forårsake legionellose (lungebetennelse).

Kaiflex-isoleringsmaterialer sikrer en konstant temperatur i rørledningen og gir ikke næringsgrunnlag for bakterier.

Støy

Støy forårsakes av utilstrekkelig isolerte gulv, vegger, tak og rørledninger. De forstyrrende lydene som forårsakes, forringer konsentrasjonen, så vel som velværen.

Kaiflex-isoleringsmaterialer bidrar til lydisolering av rørledninger, luftkanaler og tekniske systemer, slik som klimaanlegg, varmeovner og kontrollskap og sikrer overholdelse av lovens krav.

(1) www.wecobis.de

Dokumentasjon av byggevarer

For verifikasjon og fullstendig dokumentasjon av byggevarer med lavt innhold av skadelige stoffer, kan en be produsentene om nødvendig dokumentasjon som må framskaffes når byggevaren markedsføres i Europa. Disse omfatter bl.a.:

  • Generell godkjenning frabygningsmyndighetene
  • Erklæring ang. ytelse
  • Teknisk datablad
  • HMS-datablad

Kaimann overholder selvsagt forpliktelsen til å gi dokumentasjon. De aktuelle dokumentene er tilgjengelig når som helst på vårt serviceområde.

 

Blogg teknisk isolasjon